-چک لیست تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه : عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت و برای طی دوره اجرا انجام شود. انوع تجهیز: – تجهیز اولیه: اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه اصلی و تامین حداقلها جهت شروع عملیات اجرایی. امکانات ضروری تجهیز اولیه ، ابزار الات ، محل اسکان و دفاتر کار ، تسهیلات لازم جهت … ادامه خواندن -چک لیست تجهیز کارگاه