-چک لیست تجهیز کارگاه

تجهیز کارگاه : عبارتست از عملیات، اقدامات و تدارکاتی که باید بصورت موقت و برای طی دوره اجرا انجام شود.

انوع تجهیز:

تجهیز اولیه: اقدامات اولیه برای تجهیز کارگاه اصلی و تامین حداقلها جهت شروع عملیات اجرایی.

امکانات ضروری تجهیز اولیه ، ابزار الات ، محل اسکان و دفاتر کار ، تسهیلات لازم جهت تهیه غذا ، انبار لوازم ، ایجاد راههای اولیه دسترسی (در این مرحله جهت جلوگیری از دوباره کاری ،می بایست تجهیز ثانویه را هم در نظر داشت)

 

تجهیز ثانویه: مجموعه عملیات جهت انجام امور موضوع پیمان و در ادامه تجهیز اولیه و تکمیل کننده آن می باشد.

تامین محل اسکان و دفاتر کار با برپایی ساختمانهای دائم و پیش ساخته ،عریض تر نمودن راههای دسترسی ،سازماندهی و داشتن برنامه مدون در امر تجهیز کارگاه در جهت کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن کارها

 

دانلود چک لیستهای تجهیز گارگاه:

دانلود صفحه ۱

دانلود صفحه ۲

دانلود صفحه ۳

کانال تلگرام

 

دیدگاهتان را بنویسید