نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۷(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه، ساخت و نصب استرات با تیرآهن و اتصالات مربوطه در هر ارتفاع دانلود کانال تلگرام