نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۴(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه مصالح و ساخت شمع فلزی از مقطع تیرآهن و ورق با برشکاری و جوشکاری و سائیدن همراه با جوشکاری در محل اتصال

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید