نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۳(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها آرماتوربندی سقف قوسی ایستگاه

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید