نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۲(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها به ردیفهای فصل کارهای فولادی با میلگرد در ریبها و شمعهای واقع در ریبها مصرف شود. دانلود کانال تلگرام