نمونه آنالیز قیمت جدید-۲۰(ایستگاه و تونل مترو)

تهیه وسایل و قالب بندی بتن و پوشش های تونلی با استفاده از قالب فلزی در دیوارها و سقف ها دانلود کانال تلگرام