نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۵(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری(چاه میله زنی) در زمینهای سخت و زیر سطح آب تا عمق ۲۰ متر و حمل خاک تا شعاع ۱۵ متری اطراف چاه دانلود کانال تلگرام