نمونه آنالیز قیمت جدید-۱۲(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها به ردیفهای ۰۲۰۱۰۵، ۰۲۰۱۰۶ و ۰۲۰۱۰۷ در صورتیکه حفاری در محیط آبدار انجام گردد. (بصورت درصدی نسبت به قیمت هر یک از ردیفها) دانلود کانال تلگرام