نمونه آنالیز قیمت جدید- ۹(ایستگاه و تونل مترو)

اضافه بها به ردیف ۰۲۰۱۰۷ برای حمل خاک حاصل از حفاری تا فاصله بیش از ۲۰ متر . دانلود کانال تلگرام