نمونه آنالیز قیمت جدید- ۸(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری گالری های افقی در زمینهای سخت و سنگی با سطح مقطع ۴ تا ۳۰ متر مربع و حمل خاک حاصله تا ۲۰ متری سینه کار محل حفاری. دانلود کانال تلگرام