نمونه آنالیز قیمت جدید- ۷(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری شمعهای داخل گالری های با سطح مقطع بیش از ۴ متر مربع و سایر شمعها در زمین های سخت و سنگی و حمل خاک حاصله تا دهانه مربوطه .

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید