نمونه آنالیز قیمت جدید- ۶(ایستگاه و تونل مترو)

حفاری طاقهای قوسی (ریب) و گالری پیشرو واقع در اطراف تونل با سطح مقطع کمتر از ۴ متر مربع.

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید