نمونه آنالیز قیمت جدید- ۴(ایستگاه و تونل مترو)

ترمیم محل استراتها از قبیل آجرچینی و سیمانکاری و غیره بطوری که برای زیر عایقکاری آماده گردیده باشد. دانلود کانال تلگرام