نمونه آنالیز قیمت جدید- ۴(ایستگاه و تونل مترو)

ترمیم محل استراتها از قبیل آجرچینی و سیمانکاری و غیره بطوری که برای زیر عایقکاری آماده گردیده باشد.

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید