نمونه آنالیز قیمت جدید- ۵(ایستگاه و تونل مترو)

جمع آوری و بارگیری و حمل و باراندازی آهن آلات سازه نگهبان و قطعات استرات ها از کارگاه تا محلی که کارفرما مشخص نماید. دانلود کانال تلگرام