نمونه آنالیز قیمت جدید- ۱۰(ایستگاه و تونل مترو)

حفر میله چاه معکوس از پائین به بالا در داخل گالریها یا هر جائی از تونل که لازم باشد .

دانلود

کانال تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید