-نرخ عوامل فهرست بها ۹۶(سازمان مدیریت)

نرخ عوامل فهرست بها ۹۶(سازمان مدیریت)

دستمزدنیروی انسانی

نرخ ماشین آلات و ابزار

نرخ مصالح

 

دیدگاهتان را بنویسید