دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران(جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱)

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران(جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱)   دانلود بخشنامه:دانلود