دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران(جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱)

دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران(جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱)

 

دانلود بخشنامه:دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید