-در خصوص منفی شدن تعدیل،ناشی از منفی شدن کارکردها، چه باید کرد؟

در خصوص منفی شدن تعدیل،ناشی از منفی شدن کارکردها، چه باید کرد؟ پاسخ این سوال  در پرسش و پاسخ سازمان مدیریت : پرسش و پاسخ سازمان مدیریت : دانلود فایل ۱ ، دانلود فایل ۲