دستورالعمل تهیه تعدیل

بخشنامه تعدیل مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ دانلود بخشنامه : دانلود