-شرح اصلاح فهارس بهای سال ۹۷

جزئیات موارد اصلاحی فهرست بهای ۹۷ سازمان مدیریت ۱- حذف بهای واحد آیتم ۲۶۰۲۰۲ فهرست بهای برقی ۹۷ ۲- حذف آیتم ۰۳۱۴۰۴ از فهرست بهای برقی ۹۷ ( شرح آیتم تکراری بود ) ۳- اصلاح بند ۲۳ کلیات فهرست بهای راه و باند ۹۷ ( ضریب حمل راههای شنی ۱٫۳ و ضریب حمل راه های … ادامه خواندن -شرح اصلاح فهارس بهای سال ۹۷