دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت

دستورالعمل تهیه ، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر ، با نگاه مهندسی ارزش نشریه ۲۹۰ سازمان مدیریت دانلود نشریه ۲۹۰