دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت

دستورالعمل تهیه ، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر ، با نگاه مهندسی ارزش

نشریه ۲۹۰ سازمان مدیریت

دانلود نشریه ۲۹۰