د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

د- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل از عمل قوای قاهره یا خارج از کنترل طرفهای پیمان

  • جنگ ، تحریم،بیماریهای واگیردار،اعتصابات عمومی،انقلاب،سیل و زلزله و …
  • شرایط بد اقتصادی جامعه
  •   اثر شرایط آب وهوایی بر پروژه
  • کمیاب شدن ماشین آلات و قطعات ماشین آلات در بازار .
  • کمیاب شدن مواد و مصالح ساخت در بازار

دیدگاهتان را بنویسید