ج- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات توامان پیمانکار و کارفرما

ابهامات و ایرادات موجود در قرارداد .(نحوه قیمت دهی ، مشخص نبودن محدوده پیمان،حدود کیفیت و موازین فنی،و موارد دیگر) مدت کوتاه و غیر واقعی قرارداد ( جهت کل قرارداد و یا زمان تکمیل مقاطعی خاص از پروژه) – فقدان رابطه مناسب بین پیمانکار و عوامل کارفرما ….