الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار :

موارد قصور پیمانکار که موجب بروز  انوع ادعا میگردد  : -تاخیر در شروع  تجهیز کارگاه و یا تعلل در به سرانجام رساندن آن – تعلل در شروع و ادامه عملیات اجرایی پروژه و تصمیم گیری های مرتبط -تخمین و پیش بینی نادرست پیمانکار از منابع مورد نیاز و هزینه های پروژه – مشکلات مالی پیمانکار … ادامه خواندن الف- ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر) حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار :