لایحه تاخیراتروش های تحلیل تاخیرات پروژه


دستورالعمل نحوه تدوین لایحه تاخیرات پروژه


مقاله ای در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها


دلایل عمده تاخیرات در پروژه ها


– نمونه ای ساده از گزارش تاخیرات پروژه (نمونه ۱ )


– تاخیر در بررسی و ابلاغ صورتجلسات و تاثیر آن در محاسبه تاخیرات پروژه


– نمونه فرم صورت جلسه محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز پروژه


– تاخیر در قرارداد های پیمانکاری EPC