پیمانکاران جزء

نمونه قرارداد خرید کالا و خدمات


نمونه قرارداد خرید کالا و خدمات


نمونه قرارداد پیمانکاری اپراتوری بچینگ(در کشور عراق)


نمونه قرارداد خرید کالا و خدمات(نمونه ۱)


نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری کارگاه(پروژه خارج از کشور)


پیمان مدیریت چیست؟


روشهای برون سپاری(واگذاری کار به پیمانکار ثانویه)
– نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری


نمونه قرارداد اجرای آسفالت(نمونه ۴)


نمونه قرارداد اجرای آسفالت(نمونه ۳)


نمونه قرارداد اجرای آسفالت(نمونه ۲)


نمونه قرارداد اجرای آسفالت(نمونه ۱)نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری کارگاه


نمونه قرارداد اجاره دوربین نقشه برداری– ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت اﺣﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه


– قرارداد اخذ کار به روش ترک مناقصه


قرارداد مدیریت پیمان


قرارداد پیمانکاران جزء


-نمونه قرارداد اجرای شمع بتنی درجاقرارداد اجاره خودرو سواری(با راننده)


نمونه قرارداد اسکلت فلزی


نمونه قرارداد اسکلت فلزی


نمونه قرارداد اسکلت فلزی


نمونه قرارداد اسکلت فلزی


-نمونه قرارداد خرید پیچ و مهره اسکلت فلزی


-نمونه قرارداد خرید و اجاره قالب


نمونه قرارداد آزمایشگاه بتن