مدیریت ادعا : موضوعات ، مقالات و نمونه های کاربردی مرتبط


مدیریت ادعا در قراردادهای ساخت


نمونه ادعا و مشکلات قراردادی – نمونه ۱


پاسخ نمونه واقعی ادعای پیمانکاری- نمونه ۱


– پتانسیل های بروز ادعا در پروژه های EPC– تدوین و تحلیل مدل بسته ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران.


– مدیریت تغییرات در پروژه های ساخت