مدیریت پروژه بر اساس pmbok


A Project Manager s Book of Forms- pmbok6


کتاب کاربرد اکسل در مدیریت منابع انسانی


انصاف وصداقت درمدیریت پروژه از دیدگاه pmbok


کارکردهای دفتر مدیریت پروژه


مدیریت در صنعت ساخت(الحاقیه ساختPMBOK) نسخه سال ۲۰۱۶


کتاب Project_management_step_by_step


معرفی استاندارهای مدیریت پروژه


پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در پروژه های شهری


مدیریت ریسک در پروژه ها


Risk Management


مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت


دستورالعمل مستند سازی پروژه ها مطابق استاندارد PMBOK


استقرار دفتر مدیریت پروژه(PMO)


برنامه (پلان) اجرایی پروژهدانلود کتاب نکات آموزشی و ترفندهای موفقیت در آزمون PMP


– منشور پروژه چیست؟


دانلود کتاب مدیریت سبد پروژه


دستورالعمل مدیریت ریسک فیدیک


A Project Manager s Book of Forms-pmbok5


– منشور پروژه چیست؟


– ۳۹ اسلاید در خصوص مدیریت پروژه


مدیریت ریسک در اجرای پروژه های دریایی


– فرآیندهای کنترل کیفیت در پروژه های عمرانی


دانلود نسخه ششم پمباک (PMBOK 6)