مدیریت فنی


پرمیت،اودر یا مجاوز عملیات اجرایی


مجموعه چک لیست های مورد نیاز جهت اجرای اسکلت بتنی


چک لیست اجرای اسکلت فلزی


مجموعه چک لیست های مورد نیاز جهت عملیات معماری


مجموعه چک لیست های مورد نیاز جهت اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی


مجوز نظارت اسکلت بتنی


مجوز نظارت اسکلت فلزی


فرم نظارت قالب بندی


فرم نظارت آرماتور بندیچک لیست تجهیز کارگاه

 


چک لیست ایمنی کارگاهپیش نویس آیین نامه بتن ایران جهت نظر خواهی(سایت سازمان مدیریت)