مدیریت فنی

مدیریت فنی

مقدمه :

اهم وظایف واحد فنی پروژه چیست  ؟ نحوه تعامل واحدهای مشغول در پروژه با واحد فنی چگونه است؟ مجوزهای عملیات اجرایی پروژه می بایست دارای چه خصوصیاتی باشند ؟ صورتمجالس کارگاهی و احجام چگونه و چه زمانی نوشته میشوند؟ خصوصیات یک صورتمجلس و صورت وضعیت مطلوب پیمانکار چیست؟ نگارش صورت وضعیت کارکرد و تعدیل بر چه اصولی استوار است؟  قیمت های جدید چگونه و در چه مواقعی تهیه میشوند؟چه مواردی در خصوص تنظیم روابط کاری با پیمانکاران جزء و نگارش قراردادهای فی مابین می بایست رعایت شود؟مکاتبات فنی و ادعایی چگونه می بایست تنظیم شوند؟ مستندات پروژه چگونه گرداوری و بایگانی میشوند؟ وظایف دفتر فنی چه رابطه ای با قرارداد ، شرایط عمومی پیمان و یا قوانین بالادستی دارد؟ وظایف واحد فنی چه رابطه ای با مبحث مدیربت ادعا دارد؟

مدیریت واحد فنی

مسئولیت راهبری هر پروژه بر عهده واحد فنی (در ترکیب با واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ) آن پروژه است . درتبیین ضرورت وجودی واحد فنی و لزوم تقویت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی هر پروژه همین بس که  موفقیت یا شکست، سود یا  زیان، درگیری و یا عدم درگیری در پرونده های حقوقی و یا…  در گرو عملکرد صحیح واخد فنی آن پروژه می باشد.

با این اصل به نتیجه خواهیم رسید که هر اقدامی در پروژه ، فارغ از ابعاد و گستردگی آن ، قبل از اجرا می بایست در واحد فنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا با ارزیابی آثار آن فعالیت بر پارامترهای موثر در موفقیت پروژه(زمان،هزینه،محدوده و کیفیت و …) با دیدی باز نسبت به کم و کیف اجرای آن فعالیت اقدام نمود.

روزمره کاری و  انجام امور بدون در نظر گرفتن تبعات بعدی، از آفات  موجود در اکثر پروژه هاست که دلیل عمده آن را میتوان در ضعف دفتر فنی آن پروژه ها جستجو کرد.

برای دستیابی به دفتر فنی ایده آل نه تنها می بایست در انتخاب پرسنل، مهارتهای مورد نیاز در نظر گرفته شود  ، بلکه مشخص بودن شرح وظایف واحد فنی و شفافیت نحوه تعامل واحدهای دیگر پروژه با این واحد، در کنار سیستم های نوین به اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای کار تیمی نیز ضروری می باشد.

لازم به ذکر است مهمترین عامل موفقیت واحد فنی هر پروژه ، نگرش یکپارچه به تمامی فرآیندها(برنامه ریزی و کنترل پروژه ، امور فنی و اجر ایی، امور قراردادها،صورت مجالس ، صورت وضعیت ،مدیریت ادعا و … ) می باشد و عدم یکپارچه نگری به فرآیندهای ذکر شده نتیجه ای جز شکست پروژه نخواهد داشت.