مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه

مقدمه :

برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست  ؟ برنامه مدیریت زمان بندی چیست ؟ مبانی حقوقی و قراردادی مورد استفاده جهت تنظیم برنامه های زمان بندی کدامند؟ در نظر گرفتن چه نکاتی در  تنظیم برنامه زمان بندی تفصیلی و یا اصلاحی ضروری است ؟ نمودار پیشرفت  بهنجار  چیست و چه خصوصیاتی دارد؟نمودارهای پیشرفت فیزیکی پروژه می بایست چگونه تنظیم شوند ؟ عدم رعایت اصول اساسی در فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه موجب بروز چه مشکلاتی میگردد ؟ رابطه برنامه زمان بندی با مدیریت ادعاهای زمانی و یا ریالی پروژه چیست ؟گزارشات دوره ای چگونه می بایست تهیه و تدوین شوند و درج چه مواردی در آنها ضروری است؟ نقش موارد مندرج در گزارشات دوره ای در اثبات یا رد ادعاهای زمانی و ریالی پروژه به چه میزان است؟

مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه چیست؟

به کلیه اقداماتی که از زمان شرکت در مناقصه ، به منظور برنامه ریزی نحوه انجام عملیات اجرایی پروژه ، زمان بندی فعالیتها ، ترتیب و توالی آنها، تخصیص و  تسطیح منابع مورد نیاز پروژه ، به روز آوری برنامه های زمان بندی ، استخراج گزارشات احجام ، کنترل میزان پیشرفت ها ، طراحی فرمت های لازم جهت کنترل پیشرفت دوره ای پروژه ، ثبت شروع و پایان واقعی فعالیتها ، ثبت وقایع مهم و رصد کردن آنها بر اساس برنامه زمان بندی و … و در نهایت تنظیم گزارش تاخیرات در انتهای پروژه انجام میگردد ، مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه گفته میشود. لازم به ذکر است که مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رابطه تنگاتنگی با مدیریت ادعا، مدیریت فنی و همچنین مدیریت حقوقی پروژه دارد.

برنامه زمان بندی و یا یک نقاشی زیبا

زمانبندی پروژه ها، به عنوان مسیری که رسیدن به اهداف زمانی پروژه ، بدون گذر از آن ممکن نیست، اهمیت بالایی دارد. از سویی تحلیل زمانی پروژه ها و همچنین کنترل آن، بدون داشتن اطلاع، نسبت به کلیه عوامل تاثیر گذار بر آن، ممکن نخواهد بود.

برنامه زمان بندی می بایست به گونه ای تنظیم  گرددکه پیمانکار کمترین گزند احتمالی را در قبال تاخیرات شناخته شده و قابل پیش بینی متحمل شود. در تهیه برنامه زمان بندی، کندی پیشرفت پروژه  و عدم پیشرفت پروژه در ابتدای آن به دلیل زمان مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه و تامین مصالح و ماشین آلات می بایست در نظر در گرفته شود، مایل استونهای تعهدات کارفرما ،  کاهش راندمان در برخی فصول سال ، هماهنگی برنامه زمان بندی با روش اجرای کار، ریسک های محتمل و … نیز مواردی هستند که می بایست حتماً در نگارش برنامه زمان بندی در نظر گرفته شوند.

پروژه های زیادی را میتوان یافت که به دلیل کم توجهی مدیران ارشد و کارگاهی  به موضوع برنامه زمان بندی و کنترل پروژه (و تنزل دادن اهمیت آن به سطح چندین برگ نقاشی رنگی زیبا )، نه تنها از ابتدای پروژه شاهد سرازیر شدن نامه های اخطار عقب ماندگی از برنامه از جانب مشاور و یا کارفرما بوده اند بلکه به دلیل عدم توانایی در مستند سازی به موقع تاخیرات و تدوین صحیح گزارش تاخیرات و دفاع از آن ، یا در طول پروژه مشمول فسخ قرارداد و تبعات جبران ناپذیر آن شده اند و یا در انتهای پروژه به سرنوشتی ناگوار دچار شده و تاخیرات کنترل نشده ، افزایش هزینه های بالاسری و جریمه های سنگین ناشی از تاخیرات و … را متحمل گردیده اند.