مدیریت ادعاهای قراردادهای پیمانکاری

مقدمه:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرارمی گیرد. بنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمرانی، سازو کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد.

ادامه مطلب:


تعریف ادعا و یا خواسته :

ادعا در لغت به معنای خواستن، نزاع و دادخواهی است.هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود، موجب ادعاست.

معنای ادعا در علم حقوق : عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، صورت می گیرد.

ادامه مطلب:


روند پیدایش ادعا و اختلاف :

موضوعات حل و فصل نشده می توانند منبعی برای طرح ادعاهای آتی قلمداد گردند. ادعا به عنوان یکی از ابزارهای قراردادی برای حل و فصل موضوعات زمان و هزینه مورد نظر می باشد.

ادامه مطلب :


طبقه بندی مفهومی انواع ادعا:

گرچه از دیدگاه افراد درگیر در مباحث مدیریت ادعا ، دسته بندی انواع ادعاهای پیمانکاری موضوعی چندان مطلوب به نظر نمی رسد لکن همگی آنها به این موضوع اذعان دارند که بررسی انواع ادعا از منظر چگونگی شکل گرفتن آن ، عوامل به وجود آورنده آن و یا …

ادامه مطلب:


طبقه بندی ادعاها بر اساس عامل بروز قصور:

مدیر پروژه(در هر سازمان وطرف)جهت رسیدن پروژه به اهداف مربوطه موظف به شناخت ریسک های پروژه وکنترل وانتقال مناسب آن می باشد.شناخت انواع تاخیرات در این بین اهمیتی ویژه دارد. انواع تاخیرات و دلایل آن در طول حیات پروژه را از دیدگاه عامل به وجودآورنده را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

ادامه مطلب :


ادعاهای (تاخیرات و یا ادعاهای دیگر)  حاصل ازاقدامات پیمانکار یا کارگزاران پیمانکار:

موارد قصور پیمانکار که موجب بروز  انوع ادعا میگردد  :

تاخیر در شروع  تجهیز کارگاه و یا تعلل در به سرانجام رساندن آن

تعلل در شروع و ادامه عملیات اجرایی پروژه و تصمیم گیری های مرتبط

-تخمین و پیش بینی نادرست پیمانکار از منابع مورد نیاز و هزینه های پروژه

ادامه مطلب :