آنالیز بها،نرخ عوامل و …آنالیز بهای فهارس بهای سازمان مدیریت( فهرست ۹۷ )


نرخ عوامل فهرست بها ۹۷(سازمان مدیریت)


نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال ۱۳۹۷


چک لیست بررسی اسناد مناقصه


– برآورد قیمت پروژه های EPC


-نرخ عوامل فهرست بها ۹۶(سازمان مدیریت)-نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه اول سال ۹۶)دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران(جایگزین بخشنامه ۴۹۵۱)نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات و دستمزد نیروی انسانی منتخب مورد استفاده در طرحهای عمرانی،مرکز آمار ایران (نیمه دوم سال ۹۵)


آنالیز بهای فهارس بهای سازمان مدیریت( آخرین ویرایش )