فهرست بها ،شاخص تعدیل و ..


فهرست بهای سال ۹۸


فهرست بهای کلان راهسازی سال ۱۳۹۷



دستورالعمل تکمیل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل EPC,EP,PC,P,C حفاری و تعمیراتی صنعت نفت


دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل ( تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵)



دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل


شاخص های موقت سه ماهه اول و دوم سال ۹۷



فهرست بهای نفت و گاز سال ۱۳۹۷


شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۹۶


شاخص های تعدیل سال ۹۵


دستورالعمل تهیه تعدیل


-شرح اصلاح فهارس بهای سال ۹۷


-موارد اصلاحی فهرست‌های بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷


-مقایسه فهارس بهای سال ۹۷ و سال ۹۶


-دانلود فهارس بهای سال ۱۳۹۷با فرمت اکسل


-فهارس بهای سال ۱۳۹۷


فهرست بهای سال ۹۶ با فرمت اکسل