فهرست بها ،شاخص تعدیل و ..فهرست بهای نفت و گاز سال ۱۳۹۷


شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم سال ۹۶


شاخص های تعدیل سال ۹۵


دستورالعمل تهیه تعدیل


-شرح اصلاح فهارس بهای سال ۹۷


-موارد اصلاحی فهرست‌های بهای واحد پایه سال ۱۳۹۷


-مقایسه فهارس بهای سال ۹۷ و سال ۹۶


-دانلود فهارس بهای سال ۱۳۹۷با فرمت اکسل


-فهارس بهای سال ۱۳۹۷


فهرست بهای سال ۹۶ با فرمت اکسل