شرایط عمومی پیمان،قرارداد و …


گواهی کنترل و رفع نواقص پروژه قبل از تحویل قطعی


گواهی کنترل و رفع نواقص پروژه قبل از تحویل قطعی


فرم صورتجلسه تحویل موقت پروژهنمونه فرآیند تحویل موقت یا قطعی پروژه


نمونه فرآیند تحویل موقت یا قطعی پروژه


فرم درخواست تحویل موقت پروژه


دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راههاکتاب نقره ای فیدیک


جزوه اصول و مقررات پیمان


– شرایط عمومی پیمان با فرمت برنامه word


پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید


کتاب قرمز فیدیک


– آشنایی با فیدیک


-شرایط عمومی پیمان (نسخه قدیم،ابلاغی در سال ۱۳۵۹ )


مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت