شرایط عمومی پیمان،قرارداد و …


فرم صورتجلسه تحویل موقت پروژه


نمونه فرآیند تحویل موقت یا قطعی پروژه


نمونه فرآیند تحویل موقت یا قطعی پروژه


فرم درخواست تحویل موقت پروژه


دستورالعمل تحویل موقت و قطعی راههاجزوه اصول و مقررات پیمان


– شرایط عمومی پیمان با فرمت برنامه word


پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید


– آشنایی با فیدیک


-شرایط عمومی پیمان (نسخه قدیم،ابلاغی در سال ۱۳۵۹ )


مجموعه پرسش و پاسخ سازمان مدیریت